இடைமுமான Gnome 3 பெரிதாக யாரும் விரும்புவதில்லை அதனால் இதோ Mint லினக்ஸ் குழுமத்தினால் புதிதாக அறிமுக படித்தியிருக்கும் இடைமுகமே இந்த Cinnamon  ஆகும். இந்த இடைமுகம் Gnome 2 இடைமுகத்திற்கு ஒத்ததாகும். இந்த இடைமுகம் Mint லினக்ஸ்க்கு  மட்டுமே என பலர் நினைக்கிறார்கள் ஆனாலும் இதை Ubuntu 11.10, Fedora 16, OpenSUSE 12.1, Arch Linux, மற்றும் Gentoo என்ற லினக்ஸ் வகைகளுக்கும் இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ள கூடிய முறையில் இதை ஒழுங்குமைத்துள்ளனர்.

இதில் முதலாவதாக  மூன்று விதமான தோற்றம் உள்ளது. இதை உங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப மாற்றம் செய்வதற்கும் மற்றும் வேவ்வேறு themes மற்றும் Effects பயன்படுத்தவும் முடியும்.

 

இவைகளை கீழே காணலாம்.

இவைகளை தறவிறக்கம் செய்துக்கொள்ளவும், நிருவத்தற்குரியவும் ஆலோசனைகளை இவ் இனையத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

 

மேலே உள்ள படம் அடிப்படை தோற்றமாகும்.

மேலே உள்ள படம் “classic” தோற்றமாகும்.

மேலே உள்ள படம் “flipped” தோற்றமாகும்.

மேலே காட்டியவாறு இவைகளின் தோற்றத்தை நீங்கள் விரும்பியவாறு மாற்றி அமைக்கலாம்.