அதிகமானேனார் லங்காநேட் லினக்ஸ் லில் Compiz Fusion ஏன் இல்லை வினவினார். அதற்கான காரணங்கள் பல உள்ளன, முக்கியமாக இந்த மென்பொருள் சில graphic cards களில் நுட்பமாக செயலாற்றாமை. லங்காநேட்லினக்ஸ் 3ல் Compiz Fusion இருக்கிறது ஆனாலும் அதை ஒழுங்குப்படுத்த compizconfig-settings-manager மட்டுமில்லை. முதலில் நாம் அதை பொற்றுக்கொள்வோம்.

compizconfig-settings-manager இங்கே தறவிறக்கம் செய்துக்கொள்ளாம். அந்த கோப்புவின் மீது double click செய்தால் நிறுவிக்கொள்ளமுடியும். (இது 623kb கொண்டது.)

இப்போது இதை நமக்கு எற்றதுப்போல் ஒழுங்குப்படுத்திக்கொள்வோம்

System->Preferences->Compizconfig settings manager போகவும்.

கீழே காட்டிவாறு திரை திறக்கப்படும்

1. மேலே காட்டியவாறு  Gnome Compatibility க்கும் KDE Compatibility சரி அடையாளம் இடவும்.

2. இப்போது Desktop cube சரி அடையாளம் இடவும், அதன்போது கீழே காணப்படுவதுப்போல் திரை திறக்கப்படும் இதில் Disable Desktop Wall அழியை அழுத்தவும்.

3. Rotate cube சரி அடையாளம் இடவும்.
4. கீழே காணப்படுவதுப்போல் Animations யும் Animations addons சரி அடையாளம் இடவும்.

Desktop யை பெட்டியாக மாற்றுவோம்
1. Rotate Cube மேல் அழுத்தவும்.
2. கீழே திரையில் காட்டியவாறு மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தவும்..

  • Raise on rotate சரி அடையாளம் இடவும்.
  • Acceleration டின் பெறுமதியை 2ற்கு குறைவான பெறுமதி இடவும்.
  • Zoom ன் பெறுமதியை 0.31 ஆகும்.

இப்போது பெட்டியயை சுற்றவும்.
CTRL யையும் ALT ஒன்றாக அழுத்திக்கொண்டு விசைப்பலகையின் left arrow  அல்லது Right Arrow அழியை அழுத்தவும்.

(இப்போது பெட்டி சரி….புதிய இன்னுமொரு Animations செய்துப்பார்போம்.)

Window யை close பண்ணும் போது தீ வெளியேறுவதுப்போல் Animation effect  ஒன்றை செய்துக்கொள்வோம்.

1. Animations மேல் click பண்ணவும்
2. கீழே திரையில் காட்டியவாறு Close Animation பகுதியை தெரிவுச்செய்துக்கொள்ளவும்.

3. கீழே திரையில் காட்டியவாறு அதன் பட்டியலில் முதலில் உள்ள தெரிவுச்செய்து Edit அழுத்தவும்.

4. பிறகு காட்டியவாறு மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தவும். நான் மாற்றியது.

  • Close effect: அதன் பட்டியலில் Burn தெரிவுச்செய்துக்கொண்டேன்.
  • Duration: 200 ராக அதிகரிக்கபட்டுள்ளது.

5. இப்போது இதை close செய்யவும்.
6. கடைசியாக compizconfig settings manager யையும் close செய்யவும்.