இதோ KDE படம்.

USB Dongle/கையடக்க தொலைப்பேசியினூடாக லங்காநேட் லினக்ஸ்சில் இனைய இணைப்பை பாவிக்கும் முறை

  1. உங்கள் Dongle அல்லது கையாடக்க தொலைப்பேசியின் ( USB cableனூடாக) இணைத்து Desktopபில் மேலாக உள்ள gnome panelலில் இருக்கும் iconயை மேல் காட்டியவாறு அழுத்தவும்.
  2. அதில் காட்டிடும் பட்டியலில் New Mobile Broadband (GSM) connection என காட்டும்.
  3. இப்போது New Mobile Broadband (GSM) connection தெரிவுச்செய்துக்கொள்ளவும்.

4. Forwardஅழியை அழுத்தவும்.

5. இப்போது மேலே காட்டியவாறு இலங்கையை தெரிவுச்செய்யவும்.

6.மேலே காட்டியவாறு நீங்கள் பாவிக்கும் இணைப்பின் பெயரை தெரிவுச்செய்யவும்

7.நீங்கள் பாவிக்கும் package தெரிவுச்செய்யவும்

8.இப்போது Apply அழியை அழுத்தவும்

9. அழியை அழித்தியவுடனே இணைய இணைப்பை பெறலாம்.

10. உங்கள் இணைய இணைப்பை துண்டிப்பதற்க்கு திரும்பவும் Gnome Panel சென்று disconnect அழியை அழுத்தவும்.

11. திரும்பவும் இணைய தொடர்ப்பை ஏற்படுத்த Gnome panel இருக்கும் மேல் காட்டியவாறு உங்கள் இணைப்பின் பெயர் மீது click பண்ணவும்

மேலே குறியதுப்போலவே தான் KDE இணைய இணைப்பை எற்படுத்த வேண்டும்.