அன்புடையீர்,

லங்காநேடினால் உங்களுக்காக இலவசமாக பகிர்ததளித்த Fedora 13 இம்முறை பல சிக்கல்கள் காரணமாக தபாலினால் அனுப்பும் பணி இடைநிருத்தப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். ஆனாலும் விரும்பமாவர்கள் எங்கள் நிலயத்திற்கு வருகை தந்து Fedora 13 தட்டை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

உங்களுக்கு வருகை தர முடியாதாயின் Fedora இனையத்தளதின் விண்ணப்படிவத்தை பூர்த்திச்செய்து வீட்டுக்கு வரவழைத்துக்கொள்ளலாம். ஆனாலும் உங்கள் விண்ணப்பங்கள் எற்று அதை தபாலில் அனுப்ப தொண்டு நிறுவனம் முன்வந்தால் மாதிரமே அதை உங்களால் பெறமுடியும்.எங்கள் முகவரி:
லங்காநேட்,
153, = சரணங்கர வீதி,
தேஹிவளை.