இதோ லங்கா நேட் லினக்ஸ்க்கு அடிப்படையானவைகள்

Processor: 1.8ghz
HDD: 10GB
Ram: 512

DVD யில் உள்ள மென்பொடுட்களை install பண்ண 6.5gb இடம் போதுமானதே.

நினைவில் கொள்ளவும், root மும் ubuntu வின் password வும்: lankanet

இதின் பிரதிகளை விரும்பியவாறு பகிர்ந்து அளிக்களாம்.