இடைமுமான Gnome 3 பெரிதாக யாரும் விரும்புவதில்லை அதனால் இதோ Mint லினக்ஸ் குழுமத்தினால் புதிதாக அறிமுக படித்தியிருக்கும் இடைமுகமே இந்த Cinnamon  ஆகும். இந்த இடைமுகம் Gnome 2 இடைமுகத்திற்கு ஒத்ததாகும். இந்த இடைமுகம் Mint லினக்ஸ்க்கு  மட்டுமே என பலர் நினைக்கிறார்கள் ஆனாலும் இதை Ubuntu 11.10, Fedora 16, OpenSUSE 12.1, Arch Linux, மற்றும் Gentoo என்ற லினக்ஸ் வகைகளுக்கும் இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ள கூடிய முறையில் இதை ஒழுங்குமைத்துள்ளனர். இதில் முதலாவதாக  […]