” லங்காநேட் னூடாக நடத்தப்படும் சேவை பற்றிய ஒரு குறிப்பு. கீழே காணப்படும் துண்டு பிரசுரத்தைப் பார்க்கவும்.