அதிகமானேனார் லங்காநேட் லினக்ஸ் லில் Compiz Fusion ஏன் இல்லை வினவினார். அதற்கான காரணங்கள் பல உள்ளன, முக்கியமாக இந்த மென்பொருள் சில graphic cards களில் நுட்பமாக செயலாற்றாமை. லங்காநேட்லினக்ஸ் 3ல் Compiz Fusion இருக்கிறது ஆனாலும் அதை ஒழுங்குப்படுத்த compizconfig-settings-manager மட்டுமில்லை. முதலில் நாம் அதை பொற்றுக்கொள்வோம். compizconfig-settings-manager இங்கே தறவிறக்கம் செய்துக்கொள்ளாம். அந்த கோப்புவின் மீது double click செய்தால் நிறுவிக்கொள்ளமுடியும். (இது 623kb கொண்டது.) இப்போது இதை நமக்கு எற்றதுப்போல் ஒழுங்குப்படுத்திக்கொள்வோம் […]