இதோ KDE படம். USB Dongle/கையடக்க தொலைப்பேசியினூடாக லங்காநேட் லினக்ஸ்சில் இனைய இணைப்பை பாவிக்கும் முறை உங்கள் Dongle அல்லது கையாடக்க தொலைப்பேசியின் ( USB cableனூடாக) இணைத்து Desktopபில் மேலாக உள்ள gnome panelலில் இருக்கும் iconயை மேல் காட்டியவாறு அழுத்தவும். அதில் காட்டிடும் பட்டியலில் New Mobile Broadband (GSM) connection என காட்டும். இப்போது New Mobile Broadband (GSM) connection தெரிவுச்செய்துக்கொள்ளவும். 4. Forwardஅழியை அழுத்தவும். 5. இப்போது மேலே காட்டியவாறு […]