என்ன கணணியை பாவிப்பதற்கு விருப்பமில்லையா? கணணியில் வைரஸ் தொல்லையா? அதனால் தான் லங்கா நேட் லினக்ஸ் பாவித்துப்பார்க்க சொல்கிறோம் ஆனாலும் இலவசம் என்பதினாலோ, பயத்தினாலோ பாவிக்கும் எண்ணம் வரவில்லை! என தெரியவில்லை? ஆனாலும் நீங்கள் மறக்க வேண்டாம் உலகத்தில் மீக் கணிப்பொறியில் 500 ரில் 459 கணனிக்கு லினக்ஸ் பாவிக்கின்றன. இதோ சாட்சி. உங்களுக்கு தெரியுமா? நீங்கள் இப்போது பாவிக்கும் மென்பொருளுக்கும், Operating systems பதிலாக இதை பாவிக்கலாம். எப்படி இதை பெருவது! வசதியுள்ளோர் எமது தளத்தில் […]