இதை பற்றி மிக முக்கியமாக அறிந்துயிருக்க வேண்டியவர்கள், நிர்வாகி (administrator) மற்றும் server யை பற்றி அறிந்துக்கொள்ள முற்படுவோரும். Dell மூலம் சந்தைக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Dell PowerEdge R310,R410,R510,T410 rack server mother board களில் firemware னுள் malware இருந்து கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டது. இதை ஆரம்பத்திலே Dell நிருவனத்தினால் தரவுகளுக்கு கேடு விளைவிக்ககூடியது என அறியப்பட்டிருந்தது.நான் இதைப்பற்றி அறிவிப்பதன் நோக்கம்,அவர்களின் கடைமை உணர்ச்சியும் தமது வாடிக்கையாளிரின் மேல் காணப்படும் அக்கறையும்,சேவையின் முக்கியத்துவம் அறிந்தனாலேயே. இலங்கையின் Dell servers […]